Happy Tihar 2010 to all Nepalis worldwide

We would like to wish all Nepalis worldwide a happy and joyous Tihar 2010. यो तिहारमा सबैको घरमा लक्ष्मी ले बास गरुन!